sloveská verzia koukněte na náš Facebook

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

!!! POJIŠTĚNÍ ALPENVEREIN NA JEDNU CESTU JE PLATNÉ VŽDY 8 TÝDNŮ OD VYCESTOVÁNÍ ZE ZEMĚ TRVALÉHO POBYTU !!!

Poté je třeba vrátit se do země trvalého pobytu, popř. uzavřít jiné individuální pojištění na dobu nad 8 týdnů.

 

 

Pojištění se nevztahuje na úrazy/nemoc během účasti na expedicích do hor s vyšší nadmořskou výškou než 6 000 mnm a na expedicích do Arktidy, Antarktidy a Grónska. Trekingové cesty se nepovažují za expedice, a proto jsou pojištěné (upozornění: během prvních 8 týdnů). Pokud jsou v rámci takových cesta nabízeny také jednodenní výstupy na vrcholy v nadmořské výšce nad 6 000 m, nepovažují se tyto výstupy za expedice. Pojistná ochrana je dána.

 

UPOZORNĚNÍ

Pojištění, které získáváte v rámci členství není vhodné pro cesty do USA a do Číny. Zde je částka pro krytí léčebných výloh nedostatečná, jelikož v USA i v Číně účtují nemocnice, v případě, že jste pojištěni, několikanásobek skutečných nákladů.

 

V případě zahraničních cest do zemích Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a smluvních států (více viz. Uplatnění nároku českých pojištěnců na zdravotní péči ve státech EU) je vhodné mít s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění, který Vám zdarma vystaví vaše zdravotní pojišťovna.


 

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE

(Alpský svaz – servis po celém světě)

Všude, kde jsme, je nahoře! Horská turistika • Dovolená • Volný čas

 

Rozsah pojištění

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE nabízí pojistnou ochranu pro všechny členy ÖAV (Rakouského alpského svazu) při úrazech ve volném čase v oblasti záchranných akcí. Ochrana krytí pro plnění při repatriaci, transportu a léčebném ošetření platí pro úrazy ve volném čase a při výkonu povolání a v případě nemoci. ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE má platnost po celém světě s výjimkou pojištění povinného ručení a právní ochrany, které se omezují na oblast Evropy. Pojistitelem spolku ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE je pojišťovna GENERALI Versicherung AG.

 

Pojistné částky

1. Náklady na záchranu

až do výše EUR 25.000 na osobu a pojistnou událost. Náklady na záchranu se rozumí ty náklady v místě sídla záchranných organizací (u událostí, které se stanou poblíž hranice, také náklady záchranných organizací sousední země), které vzniknou, pokud pojištěnec utrpěl úraz nebo se dostal do nouzové situace v horách či na vodě a musí být zraněný nebo nezraněný zachráněn (totéž platí i pro případ úmrtí). Náklady na záchranu jsou prokázané náklady na hledání pojištěnce a na jeho přepravu až k nejbližší sjízdné silnici nebo do nemocnice, která je nejblíže místu úrazu.

 

2. Náklady na repatriaci, transport a náklady na lékařské ošetření

Náklady na transport zraněné/nemocné osoby a náklady na přepravu mrtvé osoby v tuzemsku bez omezení částky, když jí předcházela záchrana.
Služba pro repatriaci ze zahraničí bez omezení částky.
Pro lékařsky nezbytné léčebné ošetření (včetně lékařsky nezbytné přepravy do nemocnice) v zahraničí až do výše 10 000 EUR.

 

Krytí bodu 2 zahrnuje detailně:

2.1 Plné náklady lékařsky odůvodněné repatriace nemocné osoby ze zahraničí do nemocnice v zemi trvalého pobytu nebo do místa trvalého pobytu, k tomu náklady na přepravu jedné osoby blízké osobě přepravované.

Předpokladem pro repatriaci je vedle schopnosti přepravy pojištěnce skutečnost,
a) že je zdravotní stav přepravované osoby životně ohrožen nebo
b) že není na základě lékařského zabezpečení v místě zajištěno ošetření odpovídající standardu v místě stálého bydliště nebo
c) že je možné předpokládat více než pětidenní stacionární pobyt v nemocnici.

 

2.2 Náklady neodkladného, z lékařského hlediska nezbytného ošetření vzniklé v zahraničí (ne v zemi trvalého pobytu) včetně lékařem předepsaných léků, nákladů z lékařského hlediska nezbytného transportu do nejbližší vhodné nemocnice až do výše pojistné částky 10 000 EUR, přičemž z této částky je k dispozici pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků částka 2 000 EUR. Pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků platí spoluúčast ve výši 70 EUR na osobu a pobyt v zahraničí. Tuto spoluúčast si vždy odečte společnost Generali versicherung AG z pojistného plnění, tedy také v případě povinnosti plnění dalšího povinného nebo soukromého pojištění. Náklady stacionárního pobytu hradí pojistitel předem. Plnění předem bude poskytnuto pouze nemocnici.

 

2.3 Plné náklady na repatriaci zemřelé osoby do místa jejího posledního bydliště.

 

2.4 Náklady na transport v tuzemsku. Náklady na transport jsou náklady na převoz pojištěnce z jedné nemocnice do jiné poblíž místa trvalého pobytu nebo do místa trvalého pobytu samotného. Náklady na repatriaci jsou náklady na převoz zemřelé osoby do místa jejího posledního bydliště.

 

2.5 Přeprava podle bodů 2.1. 2.3 a 2.4 musí být organizovány smluvní organizací uvedenou na členské kartě ÖAV, jinak uhradí pojišťovna maximální částku 750 EUR.

 

Plnění v zahraničí podle bodu 2 se poskytuje během prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí. Pojistné částky se rozumí na osobu a cestu do zahraničí.

 

3. Pojištění povinného ručení

až do částky 3 000 000 EUR.

 

4. Pojištění právní ochrany

až do částky 35 000 EUR.

Kryjí se závazky náhrady škody při poškození zdraví nebo úmrtí a věcné škody (povinné ručení), náklady na advokáta a soudní výlohy pro prosazení nároků na náhradu škody proti původci nehody a jeho poskytovateli povinného ručení nebo pro obhajobu u soudu nebo správního úřadu proti výtce porušení trestních předpisů z nedbalosti (právní ochrana), pokud takové vzniknou tuzemským a zahraničním členům z jejich činnosti pro spolek.

 

Činností pro spolek se rozumí:
- účast na jakékoli akci vypsané sekcemi ÖAV,
- výkon následujících druhů sportu (i soukromě mimo akce jednotlivých sekcí): pěší turistiky, horolezectví, lezení po skalách, lyžování, běhu na lyžích, snowboardingu, jízdy na divoké vodě, canyoningu, túry na horském a trekovém kole

 

(Jako túry na horském nebo trekovém kole se rozumí takové túry, které jsou podnikány na lesních silnicích, lesních a jiných nezpevněných cestách a na k tomu určených příp. značených cyklistických stezkách ve sportovním oblečení. Nehody na silnicích povolených také pro veřejný provoz, na cyklistických stezkách ve městě nebo obcích nejsou pojištěny, ledaže by se nehoda stala v souvislosti s výše popsanou túrou na horském nebo trekovém kole.)

 

Pojistná ochrana se vztahuje na Evropu včetně středozemských ostrovů (vyjma ostrovů v Atlantském oceánu, Islandu, Grónska, Špicberků a asijské části Turecka a zemí bývalého Sovětského svazu).

 

Neplnění pro oblast nákladů na záchranu:

Pojistná ochrana se nevztahuje na:
- úrazy/nemoc při profesionální činnosti související s povoláním nebo jiné činnosti prováděné za úplatu a na úrazy/nemoc členů záchranných organizací při organizovaných záchranných akcích nebo jiné činnosti z pověření záchranné organizace. Výjimka: Placená činnost členů Rakouského svazu horských vůdců (Österreichischer Bergführerverband) jako horský a lyžařský vůdce, stejně jako placená činnost rakouským státem certifikovaných a schválených turistických průvodců (Wanderführer) je pojištěna.
- úrazy při používání vozidel. Pojištěny jsou ale úrazy způsobené vozidly na cestě (také na nepřímé cestě) na shromáždění a akce ÖAV a z nich a také na cestě na akce v rámci činnosti spolku podle stanov (jakož i soukromé činnosti spolku), jako jsou pěší turistika, horolezectví, lezení po skalách, lyžování, běhu na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning, túry na horském a trekovém kole. Úrazy při používání lanovek a vleků jsou pojištěné.
- nehody při používání leteckých přístrojů (draků, paraglydingu), leteckých strojů (soukromých motorových a bezmotorových letadel) a při skocích s padákem. Pojištěné je ale používání motorových letadel, která jsou schválena pro přepravu osob (např. dopravní letadla).
- nehody při účasti na zemských, spolkových nebo mezinárodních soutěžích v oblasti severských a alpských zimních sportů, snowboardingu i freestylingu, jízdy na bobech, skibobech, skeletonu nebo sáňkování a v oblasti tréninku na takové závody.
- úrazy/nemoc během účasti na expedicích do hor s vyšší nadmořskou výškou než 6 000 mnm a na expedicích do Arktidy, Antarktidy a Grónska (viz upozornění týkající se expedic / trekingu).

 

Neplnění pro oblast repatriace, transportu a lékařského léčebného ošetření:

Pojistná ochrana se nevztahuje na:
- léčebná ošetření, která začala již před nástupem zahraniční cesty;
- léčebná ošetření chronických nemocí, kromě těch, které jsou následkem akutních záchvatů nebo relapsů;
- léčebná ošetření, která jsou účelem pobytu v zahraničí;
- ošetření zubů, která neslouží prvotnímu ošetření bezprostředního utišení bolesti;
- umělé přerušení těhotenství a těhotenská vyšetření a porody, vyjma předčasných porodů, které se uskuteční minimálně dva měsíce před přirozeným termínem porodu;
- léčebná ošetření v důsledku nadměrného požití alkoholu a v důsledku zneužití návykových látek a léků;
- kosmetická ošetření, lázeňská léčení a rehabilitace;
- preventivní očkování; léčebná ošetření nemocí a následků úrazů vzniklých v důsledku válečných událostí všeho druhu a v důsledku aktivní účasti na nepokojích nebo úmyslně spáchaných trestných činech;
- léčebná ošetření nemocí a následků úrazů z aktivní účasti na veřejně pořádaných placených sportovních soutěžích a tréninku na ně a na léčebná ošetření nemocí a následků úrazů z účasti na takových sportovních soutěžích a tréninku na ně, která jsou uvedena v bodě „Neplnění pro oblast nákladů na záchranu“;
- léčebná ošetření nemocí a následků úrazů vzniklých v důsledku škodlivého účinku jaderné energie;
- léčebná ošetření nemocí a následků úrazů při výkonu leteckých sportů (viz také „Neplnění pro oblast nákladů na záchranu“);
- léčebná ošetření nemocí a následků úrazů členů záchranných organizací vzniklých při organizovaných záchranných zásazích nebo jiných činnostech z pověření záchranné organizace;
- léčebná ošetření nemocí a následků úrazů z účasti na expedicích, která jsou uvedena v bodě „Neplnění pro oblast nákladů na záchranu“.

 

Upozornění:

Úrazy způsobené vozidlem v zahraniční jsou v rámci plnění uvedených v bodě 2 obecně pojištěné, pokud nevzniknou při účasti na soutěžích motoristického sportu (také na oceňovaných jízdách nebo rallye) a při tréninkových jízdách.

 

Doba trvání pojištění

Doba trvání pojištění je zajištěna, pokud je před škodní událostí zaplacen běžný členský příspěvek. Výjimku tvoří leden každého roku. Pokud dojde ke škodní události v tomto období a příspěvek za tento kalendářní rok ještě není zaplacen, uskuteční se plnění pouze tehdy, bude-li příspěvek ještě uhrazen, a pokud byl uhrazen členský příspěvek za předešlý rok.

Při zaplacení příspěvku po 31. lednu začíná pojistná ochrana od půlnoci dne, který následuje po dni zaplacení.

Noví členové, kteří přistoupí v období počínaje 1.9. každého roku, se považují až do 1.1. následujícího roku za pojištěné, ačkoli jim za toto období není vypočten žádný členský příspěvek.

 

Co je třeba udělat v případě pojistné události?

Pozor! Před repatriací, převozem (ne u záchrany) a převozem v tuzemsku a zahraničí se bezpodmínečně spojte s:

Tyrol Air Ambulance, telefon +43 512 22422+43 512 22 422, fax +43 512 28 88 88, e-mail: taa@taa.at

Jinak budou výdaje kryty maximální částkou 750 EUR!

 

Hlášení o nehodě zašlete prostřednictvím formuláře o škodě na adresu:

Knox Versicherungsmanagement GmbH Bundesstrasse 23, A-6063 Rum Servicetelefon Alpenverein:
Tel.: +43/512/238300
E-mail: AV-service@knox.co.at

V záležitostech týkajících se pojištění zodpovědnosti a právní ochrany kontaktujte:

Knox Versicherungsmanagement GmbH Bundesstrasse 23, A-6063 Rum
Tel.: +43/512/238300
E email: AV-service@knox.co.at

 

Formulář o škodě je k dispozici na stránkách www.edelweiss.cz pod odkazem "Řešení pojistné události" nebo na kontaktních místech.

 

V případě nejasností kontaktujte zástupce české skupiny Alpenverein Edelweiss CZ:

Web: www.edelweiss.cz
E-mail: alpenverein1@edelweiss.cz
Tel.: 00420-725 442 942

 

Upozornění týkající se expedicí / trekingu:

Trekingové cesty se nepovažují za expedice, a proto jsou pojištěné (upozornění: během prvních 8 týdnů). Pokud jsou v rámci takových cesta nabízeny také jednodenní výstupy na vrcholy v nadmořské výšce nad 6 000 m, nepovažují se tyto výstupy za expedice. Pojistná ochrana je dána.

Pro cesty do zahraničí, které trvají déle než 8 týdnů, nabízí pojišťovna Europäische Reiseversicherung AG samostatné cestovní pojištění.

Informace a podklady si můžete vyžádat u:

OS Edelweiss CZ:
Web: www.edelweiss.cz
E-mail: alpenverein1@edelweiss.cz
Tel.: 00420-725 442 942

 

pod odkazem "Pojištění expedic".

 

Kdo je pojištěn?

Každý člen ÖAV, který zaplatil svůj členský příspěvek pro běžné pojistné období. Také členové, kteří jsou od poplatků osvobozeni, jako děti a mladiství bez příjmu do věku max. 27 let, jejichž oba rodiče (u samoživitelů jeden rodič) jsou členy, jsou plně pojištěni, pokud jsou u spolku nahlášeni, a tím vlastní platnou členskou kartu. Členové ÖAV, kteří mají stálý pobyt v zahraničí nebo mají zahraniční státní občanství, jsou také plně pojištěni. Pojem „zahraničí“ uvedený v pojistných podmínkách se vztahuje v tomto případě na příslušné stálé bydliště.

 

Smluvní základ

tvoří rámcové smlouvy dojednané mezi ÖAV a pojišťovacími společnostmi a všeobecné smluvní podmínky, které jsou základem příslušné smlouvy. Pojistná ochrana existuje subsidiárně. To znamená, že plnění se poskytne pouze tehdy a v takovém rozsahu, aby další pojišťovna (sociální pojišťovna, soukromá pojišťovna) již nemusela poskytovat nebo neposkytovala žádná plnění. Nárok neexistuje v případě, že plnění pro pojištěnou osobu byla nebo měla být poskytnuta bezúplatně.

 

Platnost od 01.01. 2015

 

ÖAV Oesterreichischer Alpenverein
Olympiastraße 37
A – 6020 Innsbruck
www.alpenverein.at

 

V případě nejasností platí německý originál.

 

Doporučení, která nejsou součástí všeobecných podmínek

- Pokud po Vás bude vyžadováno i přes předložení průkazu ÖAV další potvrzení o Vašem členství v ÖAV tj. o Vašem pojištění (např. v mimoevropských regionech) kontaktujte adresy Knox Versicherungsmanagement GmbH a ÖAV, které v případě jejich oslovení a na základě Vašeho vyžádání zašlou na Vámi v cizině udanou kontaktní adresu potvrzení o Vašem pojištění.
- Při ambulantním ošetření včetně lékařem předepsaných léčebných prostředků hradí tyto výdaje za lékařské ošetření postižený člen ÖAV ošetřujícímu lékaři na místě. Tato uhrazená částka je pak pojišťovnou Generali Versicherung AG po zpracování pojistného případu a po odečtení spoluúčasti ve výši 70 EUR vrácena.
- Při zachraňování: Při obdržení účtu od záchranářské služby tento neplaťte, nýbrž pošlete originál na adresu Knox Versicherungsmanagement GmbH. Účet za vrtulník předložte nejprve správci sociálního pojištění a pak teprve pošlete s jeho vyjádřením (částečné zaplacení, odmítnutí) na adresu Knox Versicherungsmanagement GmbH.
- Při ambulantním ošetření (včetně nákupu léčiv): Náklady musíte nést nejprve sami. Účet lékaře musí obsahovat následující údaje: Jméno, datum narození ošetřené osoby, označení nemoci, provedený výkon a doba, potvrzení o zaplacení. Účty je třeba předložit po podání u správce zdravotního pojištění nejpozději 6 měsíců po ukončení cesty, včetně vyjádření správce zdravotního pojištění.
- Při ošetřování v místní nemocnici, převozu ze zahraničí, převozu ve vnitrozemí: Nejprve je bezpodmínečně nutné kontaktovat Tyrol Air Ambulance (Tel.0043 (0) 512 224220043 (0) 512 22422, Fax. 0043 (0) 512 28 88 88, e-mail: taa@taa.at, 24hodinový servis). Aby mohly být poskytnuty zálohy na náklady, případně udělána příslušná opatření, je třeba oznámit jméno, adresu, datum narození, a členské číslo AV). Následně bude navázán kontakt s příslušným ošetřujícím lékařem a rozhodnuto o provedení a druhu přepravy (sanitka, vlak, osobní letadlo, sanitární letadlo). Konečné rozhodnutí udělá lékař Tyrol Air Ambulance.