sloveská verzia

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

!!! POJIŠTĚNÍ ALPENVEREIN NA JEDNU CESTU JE PLATNÉ VŽDY 8 TÝDNŮ OD VYCESTOVÁNÍ ZE ZEMĚ TRVALÉHO POBYTU !!! Poté je třeba vrátit se do země trvalého pobytu, popř. uzavřít jiné individuální pojištění na dobu nad 8 týdnů.

 

 

 

 

NOVÉ: Informace a potvrzení k pojištění odpovědnosti za škody (požadováno v Itálii) naleznete ZDE.

 

Pojištění se nevztahuje na úrazy/nemoci během účasti na cestách s výstupem na hory vyšší než 6 000 m, stejně jako na expedicích do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a do Grónska.

Cesty do všech částí pevniny Finska, Norska a Švédska jsou pojištěné i za polárním kruhem. "Pevninou" se rozumí ty části těchto zemí, do kterých se lze dostat po souši, také pomocí mostů a/nebo tunelů.

 

V případě zahraničních cest do zemích Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a smluvních států (více viz. Uplatnění nároku českých pojištěnců na zdravotní péči ve státech EU) je vhodné mít s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění, který Vám zdarma vystaví vaše zdravotní pojišťovna.

 

Obecně lze říct, že pojištění v rámci Alpenvereinu je, vzhledem k výši krytí léčebného ošetření, vhodné pro cesty v Evropské unii a smluvních státech, kde platí reciprocita na proplácení léčebné péče - viz Evropský zdravotní průkaz.

Pokud chcete být dostatečně pojištěni pro cestu mimo Evropský prostor, kde tato reciprocita neplatí, doporučujeme dopojištění léčebných výloh u libovolné komerční pojišťovny (nebo kombinaci s pojištěním na platební kartě), a nebo nabízíme členům Alpenverein dodatečné jednorázové pojištění Alpenverein Premium u rakouské pojišťovny Europaeische Versicherung AG.

 

UPOZORNĚNÍ

Pojištění, které získáváte v rámci členství není vhodné pro cesty do USA a do Číny. Zde je částka pro krytí léčebných výloh nedostatečná, jelikož v USA i v Číně účtují nemocnice, v případě, že jste pojištěni, několikanásobek skutečných nákladů.

 


POJIŠTĚNÍ ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE

Alpenverein Weltweit Service poskytuje pojistnou ochranu všem členům Alpenvereinu při úrazech ve volném čase při záchranných akcích. Pojistná ochrana v zahraničí pro plnění při repatriaci a při lékařském ošetření platí při úrazech při aktivitách ve volném čase, při výkonu povolání a při nemoci. Alpenverein Weltweit Service platí na celém světě, kromě pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění trestněprávní ochrany, která platí pouze v Evropě.

 

Pojistitelem pro Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG.

 

Rozsah pojistného krytí

1. Výdaje za záchrannou akci z nepřístupného terénu v tuzemsku a v zahraničí až do výše 25.000 € za osobu a pojistnou událost

Celoročně, na celém světě, při aktivitách ve volném čase;

 

Pod pojmem výdaje za záchrannou akci se rozumí takové výdaje místních záchranných organizací (při událostech v blízkosti hranic rovněž výdaje záchranných organizací sousední země), které jsou nutné, jestliže pojištěný utrpěl úraz nebo se na horách nebo ve vodě dostal do nouzové situace, ze které musel být, ať zraněn, či nezraněn, zachraňován z nepřístupného terénu (totéž platí analogicky i v případě smrti).

 

Za výdaje za záchrannou akci jsou považovány prokázané výdaje za pátrání po pojištěnci a za jeho převoz z nepřístupného terénu a) buď k nejbližší sjízdné silnici, b) nebo do nemocnice, která se nachází nejblíže místu úrazu.

 

1.1. Výdaje za přepravu a převoz v tuzemsku

Výdaje za přepravu zraněného/nemocného a výdaje za převoz zemřelého v zemi trvalého pobytu jsou hrazeny bez omezení pojistné částky v případě, když tomu předcházela záchrana krytá pojištěním. Výdaje za přepravu jsou výdaje za transport z jedné nemocnice do druhé, která se nachází blízko místa trvalého pobytu*), nebo výdaje za transport do samotného místa trvalého pobytu. Výdaje za převoz zemřelého jsou výdaje za transport zemřelého do místa jeho posledního trvalého pobytu.

 

Transport musí zorganizovat smluvní organizace uvedená na členském průkazu Alpenverein, jinak bude uhrazena částka maximálně 750 EUR.Europ Assistance, tel.: +43/1/253 3798, email: aws@alpenverein.at

 

Výluky v oblasti záchranných akcí

Pojistná ochrana se nevztahuje na:
– úrazy/nemoci, které vzniknou při profesní či jiné činnosti prováděné za úplatu, a na úrazy členů záchranných organizací při organizovaných záchranných akcích a cvičeních prováděných z pověření záchranné organizace; pojištěna je ale placená činnost členů Rakouského svazu horských vůdců (Österreichischer Bergführerverband), a to certifikovaných horských a lyžařských vůdců, stejně jako úředně schválených a certifikovaných turistických průvodců;
– úrazy při používání motorových vozidel: pojištěny jsou úrazy při jízdě motorovými vozidly na přímých i nepřímých cestách na akce a srazy Alpenvereinu a při návratu z nich, stejně jako při cestách na podle stanov definované (i na soukromé) klubové akce (túry, turistika na sněžnicích, turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, lezení na ferratách, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning a túry na horském / trekovém kole, stejně jako úrazy, které vzniknou při používání lanovek a vleků);
– úrazy při účasti na místních, republikových a mezinárodních závodech a soutěžích v severském a alpském lyžování, snowboardingu nebo freestylingu, v jízdě na bobech, skibobech, skeletonech nebo v sáňkování, stejně tak i při tréninku na takovéto závody a soutěže;
– úrazy pojištěných osob vykonávajících činnost pilota letadla (také pilota sportovního letadla), pokud k tomu podle rakouského práva potřebují povolení, jakož i ostatních členů posádky v letadle a při používání vesmírných prostředků nebo jako cestující v dronu;
– potápění s mimořádným rizikem (ponory od 40 m, potápění pod ledem, potápěcí expedice);
– soutěže na horských kolech (sjezd, fourcross, dirt jump), včetně oficiálních tréninkových a kvalifikačních jízd;
– pokusy o rekord v oblastech rychlost, potápění a letectví;
– úrazy/nemoci při cestách s plánovaným výstupem na hory s vrcholem v nadmořské výšce nad 6 000 m, jakož i při cestách do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem)*, Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a do Grónska;
– účast na expedicích – za expedici se považuje cesta trvající několik dní až týdnů s částečně průzkumným nebo vědeckým charakterem, v zřídka navštěvovaných oblastech bez pevné infrastruktury (např. chaty).

 

Vysvětlení:

Pojištěny jsou však, s přihlédnutím k výše uvedeným výlukám, všechny sportovní aktivity a cesty v horách, jejichž cílem je výstup na vrchol nižší než 6 000 m a které nejsou ve zmiňovaných arktických, antarktických regionech nebo v Grónsku, i když jsou tyto akce některým případným organizátorem označovány jako expedice. V každém případě zůstávají vyjmuty cesty s komerčním pozadím (profesní činnost) pro účastníky. Cesty s plánovaným výstupem na hory s vrcholem vyšším než 6 000 m nebo cesty do Arktidy, Antarktidy nebo Grónska jsou považovány za expedice.

 

Pro výstupy na vrcholy vyšší než 6 000 m existuje samostatné pojištění. Informace a podklady naleznete na: dodatečné pojištění Alpenverein Premium.

 

Nehody při provozování horolezectví s mimořádným rizikem (lezení od úrovně obtížnosti 5 UIAA, volné sólové výstupy (lezení bez jištění), lezení na ledu) jsou považovány za pojištěné.

 

*Cesty do všech částí pevniny Finska, Norska a Švédska jsou pojištěné i za polárním kruhem. "Pevninou" se rozumí ty části těchto zemí, do kterých se lze dostat po souši, také pomocí mostů a/nebo tunelů.

 

2. Výdaje za repatriaci a lékařské ošetření v zahraničí

Platí během prvních osmi týdnů každé cesty do zahraničí, na celém světě, při úrazech ve volném čase, při výkonu povolání a při nemoci.

- repatriace ze zahraničí bez omezení částky.
- v případě nezbytného lékařského ošetření (včetně z lékařského hlediska nutného transportu do nemocnice) v zahraničí až do částky 10 000 EUR.

 

2.1 Všechny výdaje za lékařsky zdůvodněný převoz ze zahraničí do zdravotního zařízení v zemi trvalého pobytu*) zraněného / nemocného nebo do místa trvalého pobytu, vč. výdajů za převoz za jednu doprovodnou, převáženému blízkou osobu.

Předpokladem pro repatriaci je kromě způsobilosti pojištěného k tomuto převozu také to, že
a) postižený je v ohrožení života, nebo
b) léčebná péče v místě úrazu neodpovídá standardní úrovni ošetření, které by postiženému bylo poskytnuto v zemi jeho pobytu, nebo
c) lze očekávat, že pobyt postiženého v nemocnici bude trvat více než 5 dnů.

 

Transport musí zorganizovat smluvní organizace uvedená na členském průkazu Alpenverein. V opačném případě bude uhrazena částka maximálně 750 EUR. Europ Assistance, tel.: +43/1/253 3798, email: aws@alpenverein.at

 

2.2 Výdaje v zahraničí (nikoliv v zemi trvalého pobytu) za neodkladné a ze zdravotního hlediska nutné lékařské ošetření, vč. lékařem předepsaných léků a ze zdravotního hlediska nutného transportu do nejbližší vhodné nemocnice, jsou kryty pojistnou částkou 10.000 €, přičemž z této částky je pro ambulantní lékařské ošetření, vč. lékařem předepsaných léků, k dispozici 2.000 €. Na ambulantní lékařské ošetření, vč. lékařem předepsaných léků, se vztahuje spoluúčast postiženého ve výši 70 € za osobu a pobyt v zahraničí. Tato spoluúčast bude pojišťovnou Generali Versicherung AG vždy odečtena od pojistného plnění, a to i v případě, že se na pojistném plnění bude podílet jiný povinný nebo soukromý pojistitel. Pojistitel uhradí prokázané výdaje za nezbytné lékařské ošetření při pobytu v nemocnici

- v Rakousku: v rámci obecné kategorie poplatků ve veřejných nemocnicích,
- mimo Rakousko: ve veřejných nemocnicích.

Nebude-li možné zdůvodu naléhavosti hospitalizace vyhledat veřejnou nemocnici nebo nebude-li moci pojištěný ovlivnit výběr nemocnice, pojistitel uhradí odůvodněné výdaje za nezbytné lékařské ošetření také při pobytu v jiné než veřejné nemocnici. Tato povinnost plnění zaniká v okamžiku, ke kterému lze z lékařského hlediska provést převoz do veřejné nemocnice. Výdaje za nezbytné lékařské ošetření při pobytu v nemocnici podle bodu 2.2. budou hrazeny přímým vyúčtováním do výše pojistné částky pouze v případě, bude-li v nemocnici předložen Evropský průkaz zdravotního pojištění/EHIC a zpracování provede Europ Assistance. V opačném případě bude uhrazeno maximálně 750 EUR.

 

Pokud nemáte Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), je potřeba neprodleně kontaktovat Europ Assistance, aby mohly být uhrazeny náklady na hospitalizaci v nemocnici.

Europ Assistance, tel.: +43/1/253 3798, email: aws@alpenverein.at

 

Informace o Evropském průkazu zdravotního pojištění (EHIC) naleznete na adrese: http://ec.europa.eu/social

 

2.3 Všechny výdaje za převoz zemřelého do místa jeho posledního trvalého bydliště. Převoz musí zorganizovat smluvní organizace uvedená na členském průkazu Alpenverein, jinak bude uhrazena částka maximálně 750 EUR.
Europ Assistance, tel.: +43/1/253 3798, email: aws@alpenverein.at

 

Pro cesty do zahraničí, které jsou delší než osm týdnů existuje samostatné pojištění. Informace a podklady naleznete na: dodatečné pojištění Alpenverein Premium.

 

Výjimky při repatriaci a při lékařském ošetření

Pojistná ochrana nevztahuje na:
– lékařská ošetření, která byla zahájena před nástupem cesty;
– lékařská ošetření chronických onemocnění kromě těch, které jsou důsledkem akutních nebo náhlých záchvatů nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu;
– lékařská ošetření, kvůli kterým byla zahraniční cesta uskutečněna;
– ošetření zubů, která nejsou prováděna jako první pomoc za účelem bezprostředního utišení bolesti;
– umělá přerušení těhotenství stejně jako těhotenská vyšetřování a porody, kromě předčasných porodů, které nastanou dříve než dva měsíce před přirozeným termínem porodu. To platí obdobně i pro předčasně narozené děti;
– lékařské ošetření, které je důsledkem nadměrného; požívání alkoholu stejně jako důsledkem zneužívání návykových látek a léků;
– kosmetická ošetření, lázeňská léčba a rehabilitace;
– preventivní očkování;
– lékařská ošetření a následky úrazů, které vzniknou při válečných událostech všeho druhu a při aktivní účasti na nepokojích nebo při úmyslně spáchaných trestných činech;
– lékařská ošetření a následky úrazů, které vzniknou při aktivní účasti na veřejně pořádaných sportovních soutěžích a při tréninku na tyto soutěže, pokud je při těchto soutěžích vyplácena odměna nebo mzda;
– lékařská ošetření nemocí a následky úrazů, které vzniknou při aktivní účasti na místních, republikových nebo mezinárodních soutěžích v severském a alpském lyžování, snowboardingu, jakož i freestylovém a freeridovém lyžování, při jízdě na bobech, skibobech, skeletonech nebo při sáňkování, jakož i při tréninku na tyto soutěže, dále nemoci a úrazy, které vzniknou při aktivní účasti na placených, veřejně pořádaných sportovních soutěžích, jakož i při tréninku na tyto soutěže (vyjma lezeckých soutěží jako člen Rakouského lezeckého spolku – Österreichischer Kletterverband);
– lékařská ošetření nemocí a následky úrazů při účasti na motoristických soutěžích (také jízdy za odměny a rallye) a při tréninkových jízdách na takovéto soutěže;
– lékařská ošetření nemocí a úrazů při používání leteckých prostředků (např. draků, padákových kluzáků), letadel (soukromých motorových a větroňů) a při parašutismu. Pojištěno je ale používání motorových letadel, která jsou schválena pro přepravu osob (např. obchodní letadla), cestujícím – vyjma motorových kluzáků a ultralehkých letadel. Za cestujícího se nepovažuje osoba, která se přímo podílí na řízení letadla nebo je členem posádky, ani osoba, která pomocí letadla vykonává profesní činnost;
– lékařská ošetření a následky úrazů, které vzniknou v důsledku škodlivého účinku jaderné energie;
– lékařská ošetření a následky úrazů členů záchranných organizací, které vzniknou při organizovaných záchranných akcích a cvičeních prováděných z pověření záchranné organizace;
– potápění s mimořádným rizikem (ponory od 40 m, potápění pod ledem, potápěcí expedice);
– soutěže na horských kolech (sjezd, fourcross, dirt jump), včetně oficiálních tréninkových a kvalifikačních jízd;
– pokusy o rekord v oblastech rychlost, potápění a letectví;
– úrazy/nemoci při cestách s plánovaným výstupem na hory s vrcholem v nadmořské výšce nad 6 000 m, jakož i při cestách do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem)*, Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a do Grónska;
– účast na expedicích – za expedici se považuje cesta trvající několik dní až týdnů s částečně průzkumným nebo vědeckým charakterem, v zřídka navštěvovaných oblastech bez pevné infrastruktury (např. chaty).

 

Vysvětlení:

Pojištěny jsou však, s přihlédnutím k výše uvedeným výlukám, všechny sportovní aktivity a cesty v horách, jejichž cílem je výstup na vrchol nižší než 6 000 m a které nejsou ve zmiňovaných arktických, antarktických regionech nebo v Grónsku, i když jsou tyto akce některým případným organizátorem označovány jako expedice. V každém případě zůstávají vyjmuty cesty s komerčním pozadím (profesní činnost) pro účastníky. Cesty s plánovaným výstupem na hory s vrcholem vyšším než 6 000 m nebo cesty do Arktidy, Antarktidy nebo Grónska jsou považovány za expedice.

 

Pro výstupy na vrcholy vyšší než 6 000 m existuje samostatné pojištění. Informace a podklady naleznete na: dodatečné pojištění Alpenverein Premium.

 

Nehody při provozování horolezectví s mimořádným rizikem (lezení od úrovně obtížnosti 5 UIAA, volné sólové výstupy (lezení bez jištění), lezení na ledu) jsou považovány za pojištěné.

 

Upozornění:

Úrazy, které vzniknou při jízdě motorovými vozidly v zahraničí, jsou obecně pojištěny podle podmínek uvedených v bodě 2, pokud nevzniknou při účasti na motoristických soutěžích (a při jízdách za odměny nebo při rallye) a při tréninkových jízdách na takovéto soutěže.

 

3. Pojištění odpovědnosti za škodu v Evropě až do výše 3 000 000 EUR

Celoročně, v celé Evropě

Krytí se vztahuje na povinnost náhrady škody na zdraví a škody na majetku. Spoluúčast v případě škody na majetku 200 EUR.

 

4. Trestněprávní ochrana v Evropě až do výše 35 000 EUR

Celoročně, v celé Evropě

Pojistné krytí se vztahuje na trestní řízení u soudu od okamžiku žaloby a na trestní řízení u správního orgánu od okamžiku zahájení stíhání.

 

5. Právní ochrana v případě náhrady škody v Evropě s nároky na náhradu škody po nehodách s újmou na zdraví až do výše max. 500 EUR na pojistnou událost

Pojistné krytí se vztahuje na právní výdaje za poradenství při uplatňování nároků na náhradu škody v případě událostí spojených s újmou na zdraví. Pojistné krytí se nevztahuje na náhradu majetkové újmy.

 

Označení Evropa je chápáno geograficky a zahrnuje také Island, Grónsko, Špicberky, ostrovy ve Středozemním moři, Kanárské ostrovy, Madeiru, Kypr, Azory, jakož i asijskou část Turecka a současné a bývalé členské státy SNS.

 

Pojistné plnění u bodů 3 - 5 chrání všechny tuzemské a zahraniční členy u pojistných případů, které vzniknou při vykonávání jejich spolkové činnosti.

 

Spolkovou činností se rozumí:
- účast na jakékoliv akci vyhlášené kteroukoliv sekcí rakouského Alpenvereinu,
- provozování následujících druhů sportů (i soukromých mimo programy jednotlivých sekcí): turistika, turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, lezení na ferratách, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning a jízda na horském/trekovém kole.

Jízdou na horském/ trekovém kole se rozumí jízda na cyklostezkách, silnicích v lese, lesních cestách, horských stezkách a na jiných pozemcích určených ke cvičení nebo tréninku. Pojistné krytí se tedy nevztahuje na jízdy mimo uvedené silnice v lese a lesní cesty, jako jsou například komunikace určené pro veřejný provoz v souladu s pravidly silničního provozu, chodníky, přístupové silnice a přístupové cesty atd.

 

Doba pojištění

Pojistná ochrana je garantována v případě, že byl členský příspěvek na příslušný kalendářní rok zaplacen před vznikem škodní události. Výjimku tvoří leden každého roku: pokud dojde ke škodní události v tomto období a členský příspěvek pro tento kalendářní rok nebyl dosud uhrazen, uskuteční se plnění pouze v tom případě, že členský příspěvek bude uhrazen po nehodě a postižený měl uhrazen členský příspěvek za předcházející rok. Při úhradě členského příspěvku po 31. lednu začíná pojistná ochrana v 0.00 hod následující den po úhradě členství. Noví členové, kteří se stanou členy od 1.9. stávajícího roku, jsou po zbytek stávajícího roku v plném rozsahu pojištěni až do 1.1. následujícího roku, a to i přesto, že jim za toto období není účtován členský příspěvek.

 

Co je třeba udělat, došlo-li k pojistné události?

Pozor! Před repatriací, před převozem, před lékařským ošetřením v zahraničí spojeným s hospitalizací a před prevozem v tuzemsku (nikoliv před záchrannou akcí) je bezpodmínečně nutné kontaktovat nonstop službu 24-h-Notfallservice

Europ Assistance, tel.: +43/1/253 3798, email: aws@alpenverein.at

Jinak budou výdaje kryty maximální částkou 750 EUR!

 

Při záchranné akci, při repatriaci, při převozu a při lékařském ošetření zašlete laskavě vyplněné Hlášení o nehodě (Schadenmeldung) na:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Resselstraße 33, A-6020 Innsbruck, Servicetelefon Alpenverein:
Tel.: +43/512/238300-30
E-mail: AV-service@knox.co.at

 

V záležitostech týkajících se odpovědnosti za škodu nebo právní ochrany se obracejte laskavě na:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Resselstraße 33, A-6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/238300-0
E-mail: AV-service@knox.co.at

 

Formuláře na hlášení pojistné události jsou ke stažení na stránkách www.edelweiss.cz pod odkazem "Řešení pojistné události" nebo na kontaktních místech.

 

V případě nejasností kontaktujte zástupce české skupiny Alpenverein Edelweiss CZ:

Web: www.edelweiss.cz
E-mail: alpenverein1@edelweiss.cz
Tel.: 00420-725 442 942

Kdo je pojištěn?

Pojištěn je každý člen Alpenvereinu, který řádně uhradil členský příspěvek za probíhající pojistné období. Pojištěni jsou v plném rozsahu i ti členové, kteří jsou od placení členských příspěvků osvobozeni, tj. děti či mladiství bez příjmu do věku max. 27 let, jejichž oba rodiče jsou členy (u samoživitele jeden rodič), pokud jsou u svazu registrováni a mají platný členský průkaz. Členové Alpenvereinu, kteří mají trvalý pobyt v zahraničí nebo kteří mají cizí státní příslušnost, jsou rovněž plně pojištěni. V tomto případě se pojem „zahraničí / Ausland“ uvedený v pojistných podmínkách vztahuje k příslušnému aktuálnímu místu trvalého pobytu.

 

Smluvní základ pojištění

tvoří rámcové smlouvy uzavřené mezi Alpenverein a pojišťovnami a všeobecné podmínky, které jsou základem této smlouvy. Pojistné krytí podle této smlouvy je pouze vedlejším pojištěním pro jiné pojištění. Ostatní povinnosti plnění mají přednost, pokud stejná rizika kryje ještě jiný pojistitel. Nárok na plnění neexistuje, pokud služba pro pojištěnce byla nebo měla být poskytnuta zdarma.

 

Smluvní dokumenty jsou k dispozici ke stažení na adrese: www.alpenverein.at/versicherung

 

*) Místo trvalého pobytu

Místo trvalého pobytu osoby se v zásadě nachází v tom ubytování, ve kterém se tato osoba usadila s úmyslem učinit jej středem svých životních zájmů. Platí-li tento věcný předpoklad při zvážení profesních, ekonomických a společenských vztahů dané osoby pro více bydlišť, musí určit jedno jako hlavní místo pobytu, ke kterému má nejbližší vztah.

 

Jedná se o rakouskou smlouvu, na kterou musí být v každém případě aplikováno rakouské právo s výjimkou rakouských mezinárodních referenčních norem.

 

Österreichischer Alpenverein („ÖAV“) ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH neodpovídají za správnost a obsah jiných informací než uvedených v německé verzi na webové stránce nebo v informačním prospektu. V případě výkladu platí pro Österreichischer Alpenverein jako závazná pouze originální, německá verze. Překlady nabízí Österreichischer Alpenverein svým členům vždy jako službu a v žádném nejsou právně závazné. Na všechny smlouvy uzavřené s Österreichischer Alpenverein je aplikovatelné rakouské právo bez mezinárodních rakouských referenčních norem.

 

Platnost dp 31.12.2022

 

ÖAV - Österreichischer Alpenverein
Olympiastraße 37
A – 6020 Innsbruck
www.alpenverein.at

 

Doporučení, která nejsou součástí Všeobecných podmínek

- Pokud po Vás bude vyžadováno i přes předložení průkazu Alpenverein další potvrzení o Vašem členství v Alpenverein tj. o Vašem pojištění (např. v mimoevropských regionech) kontaktujte adresy Knox Versicherungsmanagement GmbH a Österreichischer Alpenverein, které v případě jejich oslovení a na základě Vašeho vyžádání zašlou na Vámi v cizině udanou kontaktní adresu potvrzení o Vašem pojištění.
- Při ambulantním ošetření včetně lékařem předepsaných léčebných prostředků hradí tyto výdaje za lékařské ošetření postižený člen Alpenverein ošetřujícímu lékaři na místě. Tato uhrazená částka je pak pojišťovnou Generali Versicherung AG po zpracování pojistného případu a po odečtení spoluúčasti ve výši 70 EUR vrácena.
- Při zachraňování: Při obdržení účtu od záchranářské služby tento neplaťte, nýbrž pošlete originál na adresu Knox Versicherungsmanagement GmbH. Účet za vrtulník předložte nejprve správci sociálního pojištění a pak teprve pošlete s jeho vyjádřením (částečné zaplacení, odmítnutí) na adresu Knox Versicherungsmanagement GmbH.
- Při ambulantním ošetření (včetně nákupu léčiv): Náklady musíte nést nejprve sami. Účet lékaře musí obsahovat následující údaje: Jméno, datum narození ošetřené osoby, označení nemoci, provedený výkon a doba, potvrzení o zaplacení. Účty je třeba předložit po podání u správce zdravotního pojištění nejpozději 6 měsíců po ukončení cesty, včetně vyjádření správce zdravotního pojištění.
- Při ošetřování v místní nemocnici, převozu ze zahraničí, převozu ve vnitrozemí: Nejprve je bezpodmínečně nutné kontaktovat Europ Assistance, tel.: +43/1/253 3798, e-mail: aws@alpenverein.at, 24hodinový servis. Aby mohly být poskytnuty zálohy na náklady, případně udělána příslušná opatření, je třeba oznámit jméno, adresu, datum narození, a členské číslo AV. Následně bude navázán kontakt s příslušným ošetřujícím lékařem a rozhodnuto o provedení a druhu přepravy (sanitka, vlak, osobní letadlo, sanitární letadlo). Konečné rozhodnutí udělá lékař Europ Assistance.